Category: طرح های پنلی سه بعدی

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 100(3ddesign100) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 23000 تومان
23000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 99(3ddesign99) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 28000 تومان
28000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 98(3ddesign98) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 25000 تومان
25000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 97(3ddesign97) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 46000 تومان
46000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 96(3ddesign96) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 55000 تومان
55000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 95(3ddesign95) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 13000 تومان
13000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 94(3ddesign94) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 31000 تومان
31000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 93(3ddesign93) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 11000 تومان
11000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 92(3ddesign92) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 12000 تومان
12000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 91(3ddesign91) تاریخ انتشار : 22 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 5000 تومان
5000 تومان – خرید