Category: طرح های حاشیه سه بعدی

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 100(border3ddesign100) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 15000 تومان
15000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 99(border3ddesign99) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 3000 تومان
3000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 98(border3ddesign98) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 18000 تومان
18000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 97(border3ddesign97) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 33000 تومان
33000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 96(border3ddesign96) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 42000 تومان
42000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 95(border3ddesign95) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 38000 تومان
38000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 94(border3ddesign94) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 58000 تومان
58000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 93(border3ddesign93) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 31000 تومان
31000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 92(border3ddesign92) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 45000 تومان
45000 تومان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 91(border3ddesign91) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 13000 تومان
13000 تومان – خرید