Category: طرح های دوار سه بعدی

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 100(rotary3ddesign100) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 35000 تومان
35000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 99(rotary3ddesign99) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 17000 تومان
17000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 98(rotary3ddesign98) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 14000 تومان
14000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 97(rotary3ddesign97) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 1000 تومان
1000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 96(rotary3ddesign96) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 34000 تومان
34000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 95(rotary3ddesign95) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 18000 تومان
18000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 94(rotary3ddesign94) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 11000 تومان
11000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 93(rotary3ddesign93) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 39000 تومان
39000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 92(rotary3ddesign92) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 26000 تومان
26000 تومان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 91(rotary3ddesign91) تاریخ انتشار : 13 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 3000 تومان
3000 تومان – خرید