Category: طرح های رایگان

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 37(rotary3ddesign37) تاریخ انتشار : 12 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 23(rotary3ddesign23) تاریخ انتشار : 12 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 7(rotary3ddesign7) تاریخ انتشار : 11 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح دوار سه بعدی شماره 4(rotary3ddesign4) تاریخ انتشار : 11 آبان 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 83(border3ddesign83) تاریخ انتشار : 28 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 45(border3ddesign45) تاریخ انتشار : 27 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 39(border3ddesign39) تاریخ انتشار : 26 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح حاشیه سه بعدی شماره 27(border3ddesign27) تاریخ انتشار : 26 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 49(3ddesign49) تاریخ انتشار : 21 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Price: 26000 تومان
26000 تومان – خرید

نام طرح : طرح پنلی سه بعدی شماره 48(3ddesign48) تاریخ انتشار : 21 مهر 1396 قابلیت استفاده برای دستگاه های سی ان سی چوب و سنگ و پرینتر سه بعدی فایل موجود در فایل زیپ : stl…

Free Download
رایگان – خرید